+420 775 552 232 info@lodniservis.cz

Obchodní podmínky
společnosti Lodní servis Strakonice, s.r.o.,
IČ: 01533959, DIČ: CZ01533959

Společnost Lodní servis Strakonice, s.r.o. (dále jen společnost) poskytuje svým klientům (dále jen příjemce služby) pro volnočasové aktivity možnost pronájmu lodí se vším příslušenstvím s tím, že k převzetí lodi dochází na předem dohodnutém místě a k odevzdání lodi rovněž na předem dohodnutém místě, případně v provozovně společnosti. Právní vztahy mezi společností a příjemcem služby se vždy řídí písemnou smlouvou o pronájmu věci, tedy lodi a lodního příslušenství s dohodou o místě přenechání a místě vrácení věci ve sjednaných termínech a ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména ustanoveními § 1810 a násl. a ustanovením § 2201 a násl. Veškeré právní a skutkové vztahy mezi společností a příjemcem služby jsou uvedeny v písemné smlouvě, která musí být oběma stranami podepsána před převzetím věci. Smlouva je uzavírána oběma stranami na dálku písemně či elektronicky nebo osobně v sídle společnosti nebo v prostorách obvyklých pro podnikání společnosti, tedy v provozovnách ve Strakonicích, v Sušici a rovněž kdekoliv, kde jsou lodě současně s uzavřením smlouvy předávány. Smlouvu lze považovat za smlouvu spotřebitelskou, od které ovšem nelze s poukazem na ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku (smlouva o využití volného času) odstoupit, jak je jinak u spotřebitelských smluv možné podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku. Vzorová smlouva zní takto a jejími obecními ustanoveními se řídí právní vztahy mezi smluvními stranami již od okamžiku uskutečnění objednávky a zaplacení zálohy za službu:  

LODNÍ SERVIS STRAKONICE s.r.o., tel.: 775 552 232, email: info@lodniservis.cz,
doručovací adresa: 386 01 Strakonice, Virt 2,
Smlouva o pronájmu věcí

 
1. Lodní servis Strakonice s.r.o.:
jako pronajímatel (dále jen Lodní servis)
zast.jednatelem Z.Lacinou a jím pověř. Osobami
IČO: 01533959
DIČ: CZ01533959
č.ú.: 2101079415/2010
2. Nájemce:
Jméno/Název:
Adresa/sídlo:
Tel.:
Rodné č./IČO: č.OP:

3. Předmět a cena nájmu:

LODNÍ SERVIS se zavazuje pronajmout a na sjednané místo dopravit pro nájemce níže uvedené věci a nájemce se zavazuje za pronájem zaplatit sjednanou cenu, jakož i najaté věci ve sjednanou dobu a na sjednaném místě pronajímateli vrátit.  

3.1 Pronajatý materiál:
..........................................
..........................................
..........................................


CELKEM za lodě, dopravu a další pronajaté věci: =…..,-Kč, které je splatno při převzetí věcí. První část ceny ve výši =……Kč je splatná při podpisu smlouvy, druhá část ceny ve výši =…..Kč je splatná nejpozději při převzetí věcí.  

3.2 Převzetí  

datum.........
místo.........
3.2 Vrácení  

datum.........
místo.........


Před uplynutím sjednaného termínu a mimo sjednané místo lze věci vrátit na lodní trase Sušice - Písek po předchozím telefonickém oznámení. Lodní servis se dostaví nejdéle do 12 hodin od podání telefonické zprávy, nájemce uhradí rozdíl za dopravu. Místo vrácení musí být přístupné pro automobil.  

4. Odstoupení od smlouvy:

Nájemce může od smlouvy kdykoliv před převzetím věcí odstoupit, v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 a méně dnů před sjednaným termínem převzetí lodí má Lodní servis právo na úhradu 50 % z ceny nájemného, zaplacená záloha se na storno započítává. Lodní servis má právo od smlouvy odstoupit v případě nesjízdnosti řeky pro malý nebo velký stav vody na řece nebo v případě mimořádných událostí nebo v případě zvýšení cen pohonných hmot více jak o 10 %, pokud nedojde k dohodě o nové ceně služby. V případě odstoupení od smlouvy ze strany Lodního servisu má nájemce právo na vrácení zaplaceného nájemného.  

5. Náhrada škody:

V případě ztráty nebo zničení pronajatých předmětů zavazuje se nájemce zaplatit Lodnímu servisu do 15 dnů smluvní náhradu za kánoi Vydra plastovou 15.000,-Kč, za kajak plastový 10.000,-Kč, za raft 25.000,-Kč, za pumpu k nafukovacím lodím 500,-Kč, za pádlo 600,- Kč, za úvazné lano 150,- Kč, za houbu 20,-Kč, za sud 600,-Kč, za lodní pytel 550,-Kč, za vestu 600,-Kč, za přilbu 800,-Kč, za řetěz 150,-Kč, za zámek 50,-Kč, za……........................................................................................................................................,- Kč. V případě většího poškození najaté věci se uhrazuje skutečná škoda. Nájemce se zavazuje najaté věci pečlivě ochraňovat proti krádeži, a to přinejmenším prostředky, které obdrží od Lodního servisu, dodržovat nosnost lodí (2-místná kanoe 300 kg, 3-místná kanoe 380 kg, raft max. 600 kg), nafukovací lodě na břehu upouštět. Nájemce se zavazuje lodě s příslušenstvím odevzdat v den vrácení do 20,00 hod. Za opožděné vrácení lodí s příslušenstvím zavazuje se nájemce zaplatit smluvní pokutu v částce =1.000,- Kč za každou loď a každý započatý den opožděného vrácení. Nebezpečí poškození, ztráty či zničení najaté věci nese po celou dobu nájmu a i po jeho skončení, pokud pronajatá věc není vrácena, nájemce.

6. Bezpečnost:

Nájemce bere na vědomí, že sjíždění řeky je riziková činnost, která může ohrozit zdraví a život. Sjíždění řeky vyžaduje potřebnou dovednost, obezřetnost, zkušenost a znalost rizika. Nájemce se zavazuje dodržovat Řád plavební bezpečnosti, tj. chovat se tak, aby neohrozil sebe ani ostatní osoby. V případě, že nájemce sezná, že není schopen plavbu bezpečně uskutečnit, je povinen plavbu ukončit. Nájemce koná plavbu na vlastní nebezpečí a odpovídá za posádku. Lodní servis nenese žádnou .odpovědnost za škodu, která nájemci, posádce a dalším plavidlům a osobám vznikne plavbou, veškerou odpovědnost za škodu způsobenou plavbou nese nájemce.

7. Závěr:

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a předána k podpisu nájemci. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy jedno vyhotovení smlouvy s podpisem nájemce je doručeno zpět Lodnímu servisu. Není-li smlouva doručena zpět Lodnímu servisu do 10 dnů, má se za to, že smlouva uzavřena nebyla. Riziko zpoždění poštovní přepravy jde k tíži nájemce. Obě smluvní strany na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Strakonicích dne:

..................................
LODNÍ SERVIS STRAKONICE s.r.o.
V ..................... dne ..................

..................................
Nájemce – vlastnoruční podpisSouhlas se zpracováním osobních údajů


Odesláním rezervačního formuláře, podepsáním nájemní smlouvy nebo telefonní rezervací klient souhlasí s tím, že je společnost Lodní servis Strakonice, s.r.o. oprávněna zpracovávat jeho osobní údaje pro účely realizace výletu či jiných služeb a dále za účelem nabízení služeb a vlastních produktů a pro své marketingové a obchodní účely, a to po dobu 5 –ti let ode dne uzavření smlouvy či po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.
Klient je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů dle předchozích odstavců, a to výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle (např. formou doporučeného dopisu, telefonátu, emailu, atp.).
Klient má právo na informace o údajích, které o něm Lodní servis Strakonice, s.r.o. zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lodní Servis Strakonice - logo

+420 775 552 232
(+420 383 325 888, +420 603 475 955)
info@lodniservis.cz

Základna Sušice
výdej

u Chmelenského jezu
ř. km 89,5
otevřeno:  9:00 - 11:00 hod 
GPS: 49°14'53.708"N, 13°32'51.141"E

Základna Strakonice
objednávky a výdej

Virt 2, Strakonice
ř. km 58,2
otevřeno: 8:00 - 20:00 hod.
GPS: 49°16'2.699"N, 13°51'54.489"E